Ép chiến mã

Đăng lúc: 20:52 05-03-2024

Tạo Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn chiến mã (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 102 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 5 Ngọc Tâm Linh
  • + 5 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: 60%.

Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.
 

 

 

Phục hồi máu Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn loại thú muốn hồi máu.Info 1 Info 2 Info 3 Info 4

LỚP NHÂN VẬT SEASON 2.0 CLASSIC 5 Chủng Tộc Nguyên Bản Từ Webzen Inc.